Innhald

Emisjon i Tysnes Sparebank

I november 2017 gjennomfører Tysnes Sparebank ein emisjon. Banken utsteder 333.333 eigenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonsbeløpet er på forhand garantert fulltegna av eit garantikonsortium beståande av større innskytarar i banken og andre lokale investorar. Her finn du blant anna informasjon om eigenkapitalbevis, emisjonen, rapportar og framgongsmåte for teikning.

Tysnes Sparebank søkjer notering på Merkur Market / Oslo Børs

Den lokale frittståande banken med hovudkontor på Tysnes søkjer om å verta notert på Merkur Market som er ein av marknadsplassane Oslo Børs har. Merkur Market er ein børs for mindre verksemder som ynskjer ein effektiv marknadsplass for omsetnad av sine aksjar eller eigenkapitalbevis. ”Dette vil sikra at eigenkapitalbeviseigarar i Tysnes Sparebank får ein enklare måte å selja eller kjøpa eigenkapitalbevis” seier banksjef Dag Sandstå.

Nokre gonger må ein låne utan sikkerheit

Eika Smålån er eit forbrukslån som gjer det litt enklare å vere fornuftig.

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Aktiv Sunnhordland AS opnar i dag

Det nystarta eigedomsmeklarselskapet Aktiv Sunnhordland AS opnar dørene i dag og er no klar til å gje Sunnhordland eit nytt og spennande alternativ ved kjøp og sal av eigedomar. Selskapet ynskjer å markera seg som det beste eigedomsmeklarselskapet ved sal av nye bustadprosjekt og Aktiv Sunnhordland AS vil vera synleg på alle kontora til Tysnes Sparebank.

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank