Innhald

Søk bustadlån hos oss!

Du får din personlege rådgjevar du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du treng det. Vi er der du er.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane tryggjer du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutseleg i førarseta når det gjeld din eigen økonomi. Kontakt oss for eit møte, så tek vi ein prat om kva det betyr.

Tysnes Sparebank opnar kontor i Odda

Tysnes Sparebank opna i dag nytt kontor i Odda

Som den einaste frittståande lokalbanken i regionen opplever banken med hovudkontor på Tysnes ein stor vekst.  No utvidar banken med nytt kontor i Odda.  Kontoret er det 4. kontoret banken etablerer utanfor Tysnes. Banken er no etablert på følgjande stader: Tysnes, Husnes, Rosendal, Lagunen (Bergen) og no Odda.

Innskytarvalmøte Tysnes Sparebank

Innskytarvalmøte i Tysnes Sparebank vert halden i banklokala i Våge
måndag 27. mars 2017, kl 14.00.

Røyste- og valføre er myndige innskytarar, som dei siste 6 månader har hatt og framleis har eit minsteinnskot på kr 2,500 i sparebanken. Den same retten har og verje for umyndige med liknande innskot.

Alle som er valføre er pliktig til å ta imot val som medlem eller vara medlem, med mindre vedkomande har gjort teneste som medlem i forstandarskapet, styret eller kontrollkomiteen i sparebanken i minst ein valperiode.

Etter vedtektene § 3-4 skal det vere val av 3 forstandarar og 2 vara medlem til banken sitt forstandarskap.

Forstandarane og varamedlemmene skal veljast for 4 år.

Liste over medlemer og varamedlemer i forstandarskapet, der det går fram kven som står på val i år, er lagt fram i banken og på banken si heimeside (sjå lengre nede).
 
Røysteføre innskytarar kan koma med forslag til kandidatar.


Forslaga må vera sendt til banken innan 27. februar 2017 med kandidaten sitt namn, fødselsår og –dato, yrke og fullstendig adresse. Valkomiteen utarbeider på grunnlag av innkomne forslag og eigne vurderingar ei valliste som vert lagt ut i banklokale og på heimesida til banken.

Instruks om innskytarane sitt val til forstandarskapen er utlagt i banken sine lokalar.

TYSNES SPAREBANKS FORSTANDARSKAP
14. februar 2017
Lorentz Lunde
Leiar


Kundeundersøking

I Tysnes Sparebank er me opptekne av kva kundane meiner om oss, og har difor engasjert Norsk Gallup (eit selskap i Kantar TNS) til å gjennomføre ei kundeundersøking. Du vert invitert til å deltake gjennom ein e-post i løpet av dei næraste dagane. Undersøkinga vert gjennomført på ei sikker (kryptert) lenke, og du er naturlegvis garantert anonymitet. Alle som deltek er med i trekninga av 10 Eika-gåvekort med verdi på kr 1 000.

 

Det er sjølvsagt heilt friviljug, men me håpar du vil deltake i undersøkinga. Dersom du ikkje ynskjer å vere med, så inneheld invitasjonen ei avmeldingslenke du kan trykkje på for å sleppe påminningar.

 

Undersøkinga vert gjennomført i perioden 8.februar – 17.mars.

Barn om pengar

Sjå kva barna meiner om pengar; korleis ein får tak i dei og korleis ein kan bruke dei.