Innhald

Trygg handel på nettet

Kredittkort er den tryggaste og smartaste betalingsmåten når du sit i sofaen og handlar. Skaff deg kredittkort - opplev fordelane!

Nyheit - Inntektsforsikring

Med ei inntektsforsikring vil du stå sterkare økonomisk dersom du blir ramma av arbeidsløyse, permittering eller kreft.

Innskytarvalmøte Tysnes Sparebank

Innskytarvalmøte i Tysnes Sparebank vert halden i banklokala i Våge
måndag 27. mars 2017, kl 14.00.

Røyste- og valføre er myndige innskytarar, som dei siste 6 månader har hatt og framleis har eit minsteinnskot på kr 2,500 i sparebanken. Den same retten har og verje for umyndige med liknande innskot.

Alle som er valføre er pliktig til å ta imot val som medlem eller vara medlem, med mindre vedkomande har gjort teneste som medlem i forstandarskapet, styret eller kontrollkomiteen i sparebanken i minst ein valperiode.

Etter vedtektene § 3-4 skal det vere val av 3 forstandarar og 2 vara medlem til banken sitt forstandarskap.

Forstandarane og varamedlemmene skal veljast for 4 år.

Liste over medlemer og varamedlemer i forstandarskapet, der det går fram kven som står på val i år, er lagt fram i banken og på banken si heimeside (sjå lengre nede).
 
Røysteføre innskytarar kan koma med forslag til kandidatar.


Forslaga må vera sendt til banken innan 27. februar 2017 med kandidaten sitt namn, fødselsår og –dato, yrke og fullstendig adresse. Valkomiteen utarbeider på grunnlag av innkomne forslag og eigne vurderingar ei valliste som vert lagt ut i banklokale og på heimesida til banken.

Instruks om innskytarane sitt val til forstandarskapen er utlagt i banken sine lokalar.

TYSNES SPAREBANKS FORSTANDARSKAP
14. februar 2017
Lorentz Lunde
Leiar


Kundeundersøking

I Tysnes Sparebank er me opptekne av kva kundane meiner om oss, og har difor engasjert Norsk Gallup (eit selskap i Kantar TNS) til å gjennomføre ei kundeundersøking. Du vert invitert til å deltake gjennom ein e-post i løpet av dei næraste dagane. Undersøkinga vert gjennomført på ei sikker (kryptert) lenke, og du er naturlegvis garantert anonymitet. Alle som deltek er med i trekninga av 10 Eika-gåvekort med verdi på kr 1 000.

 

Det er sjølvsagt heilt friviljug, men me håpar du vil deltake i undersøkinga. Dersom du ikkje ynskjer å vere med, så inneheld invitasjonen ei avmeldingslenke du kan trykkje på for å sleppe påminningar.

 

Undersøkinga vert gjennomført i perioden 8.februar – 17.mars.