Innhald

Gåver til allmennyttige formål

Kvart år deler Tysnes Sparebank ut ein del av overskotet til ålmennyttige føremål. Gåvesummen varierer frå år til år, og vert fastsett av forstanderskapet etter forslag frå styret.

Lag og organisasjonar med føremål til ålmenn nytte må senda søknadskjema til Tysnes Sparebank, Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes, eller per epost, innan fredag 12. februar 2018, for å koma med ved utdelinga.

Søknadsskjema finn du på denne lenka.

Tysnes Sparebank sin første dag på Oslo Børs

Måndag 18. desember 2017 er ein stor merkedag i bankens lange historie som frittståande lokalbank i Sunnhordland. Klokka 09.00 ringer styreleiar Leif Magne Hovland og banksjef Dag Sandstå med børsbjella. Det er ein fast tradisjon når eit nytt selskap vert teken opp til notering.

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Vellukka emisjon i Tysnes Sparebank

Forstanderskapet i Tysnes Sparebank vedtok i møte 17. oktober 2017 å auka eigarandelskapitalen i banken med 35 millionar kroner.  Teikningsperioden vart avslutta måndag 27. november 2017 med solid overteikning. Heile 43 millionar kroner vart teikna av eksisterande og nye lokale investorar! «Vi er audmjuke over den tillit lokale investorar har til banken» seier banksjefen.

Kvifor velje oss?

Det er godt å vera kunde i Tysnes Sparebank. Me har dei mest fornøyde bankkundane, dei hyggeligaste kunderådgjeverane og gode digitale løysingar.

Me arbeider for at alle våre kundar skal ha ein god og heilhetleg plan for økonomien – i dag, i framtida og dersom noko sku skje.

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank