Innhald

Kva skjer med økonomien dersom du faktisk blir ramma?

Stadig fleire vel å forsikre seg. Dersom det verste skulle skje, er det fint å sleppe økonomiske utfordringar i tillegg.

Gåver til allmennyttige formål

Kvart år deler Tysnes Sparebank ut ein del av overskotet til ålmennyttige føremål. Gåvesummen varierer frå år til år, og vert fastsett av forstanderskapet etter forslag frå styret.

Lag og organisasjonar med føremål til ålmenn nytte må senda søknadskjema til Tysnes Sparebank, Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes, eller per epost, innan fredag 03. februar 2017, for å koma med ved utdelinga.

Søknadsskjema finn du på knappen under eller ved å ta kontakt med banken.