Solid start på året

Den lokale frittståande sparebanken i Sunnhordland oppnådde eit resultat før skatt på 7,8 millionar kroner. Dette er 1,6 millionar kroner betre enn første kvartal 2018.Dette resultatet gjev ei avkastning på eigenkapitalen på om lag 9,1 %.

Veksten i banken kjem for det meste frå personkundemarknaden, og det er i aldersgruppa mellom 20 og 40 år banken veks mest.

«Det er gledeleg at så mange av dei yngre aldersklassane vel å bruka den lokale sparebanken» seier banksjef Dag Sandstå.

Du kan lese heile pressemeldinga ved å klikke deg inn på overskrifta. 

Bank og eigedomsmeklar flyttar inn i Meierikvarteret

Tysnes Sparebank og Aktiv Eigedomsmekling flytta fredag 18. januar inn i nye og godt synlege lokaler i Meierikvarteret i Leirvik sentrum.

”Det er med gleda me no kan tilby våre kundar og tilsette topp moderne lokale med enkel tilkomst” seier banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank.

Det var styreleiar Bente Raknes i Tysnes Sparebank som stod for den offisielle markeringa av dei nye lokala.

”Me er glade for at kundane på Stord har teke så godt i mot vårt lokalbankkonsept. Dette saman med godt samarbeid med eigedomsmeklarane gjev eit fantastisk utgangspunkt for vekst i åra som kjem” uttalar styreleiaren.

Solid årsresultat i 2018

Tysnes Sparebank har lagt fram eit solid årsresultat for 2018 med eit oppnådd resultat før skatt på 31,2 millionar kroner. Det er heile 8,4 millionar kroner betre enn tilsvarande resultat for året 2017. Dette resultatet gjev ei avkastning på eigenkapitalen på 9,2 %.

 

"Det å vera personleg og nær kundane samstundes som kunden får moderne digitale løysingar, er eit konsept som har vorte godt motteke i alle aldersgrupper" seier banksjef Dag Sandstå

 

Du kan lese heile pressemeldinga ved å klikke deg inn på overskrifta. 

Høyr Jan Ludvig Andreassen sin Podcast frå Haaheim Gard

Ein podcast før maten på fantastiske Haaheim i Tysnes kommune. "Korleis er det å bu her?" spør Jan Ludvig Andreassen. Rundt bordet har sjeføkonomen i Eika Gruppen med seg Dag Sandstå i Tysnes Sparebank, Kjell Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling og ikkje minst Torstein Hatlevik, kveldens vert på Haaheim.

Storstilt besøk på hovudkontoret!

Storstilt besøk på hovudkontoret!

Me hadde besøk av førskulebarna i alle barnehagane på øya torsdag 25. april!

30 barnehageborn var på besøk hos oss.

Dei fekk omvisning i banken og etterpå vart det servert frukt og kjeks på lunsjrommet vårt.

Takk for besøket! 

Stor interesse for å investere i Tysnes Sparebank

Tysnes Sparebank hadde som målsetjing å få inn mellom 40 og 45 millionar kroner i ny eigenkapital. Fristen for å teikna i emisjonen var fredag 12. april. Etter at oppteljinga er ferdig viser det seg at omlag 270 personar og verksemder har teikna seg for heile 55,3 millionar kroner.

 

«Det er veldig kjekt å oppleva at så mange ynskjer å investera i banken vår, dette er med å sikrar fortsatt god vekst og utvikling» seier banksjef Dag Sandstå.

Les heile pressemeldinga ved å trykke deg inn på overskrifta.

For informasjon om tidsplan og investorinformasjon, trykk her.

Gåveutdeling

Gåveutdeling

Behandlinga av søknader til «gåver til allmennyttig føremål» er no ferdig. Me takkar for alle søknadane me har fått, banken synes det er kjekt å kunne støtta så mange lokale lag og organisasjonar. I år har banken utbetalt totalt kr. 200.000,-.

Beløpa er fastsatt etter ulike kriterier som blant anna antall medlemmer, bygg og liknande. Nokre av gåvesøknadane inneheld ein ekstra søknad til spesielle aktivitetar/investeringar. Banken har valgt å utdele litt ekstra til 9 slike søknadar i år.

Lag og organisasjonar som ikkje har konto i banken eller som er av privat/offentlig karakter har ikkje fått tildelt gåve til allmennyttig føremål.

Me ynskjer laga/organisasjonane lukka til vidare i 2019 og håpar at gåva frå Tysnes Sparebank kan bidra til noko verdiskapande!

Noreg sine mest nøgde forsikringskundar

Har du forsikringane dine i selskapet med Noreg sine mest nøgde kundar? Måling gjennomført for forsikringsbransjen viser at Eika Forsikring har dei mest lojale og tilfredse kundane på skadeforsikring.

Gode råd

Opningstider og adresser

Rådgjevarar i Tysnes Sparebank