Eika Norden steg med 7,97% i juli, og leverte en meravkastning på 0,7% mot den nordiske referanseindeksen, som steg med 7,27%. Sykliske selskaper innen konsum, industri og eiendom bidro mest til fondets avkastning. Så langt i år er fondet ned -9,9%, noe som er 3,62% bedre enn referanseindeksen som er ned -13,52%. 

Inflasjon, krig og energikrise er byggesteiner for markedsfrykt, og denne frykten resulterte i ekstremt negativt investorsentiment i juni  

Juli var en sterk måned for aksjemarkedet og i Norden var Danmark det sterkeste markedet, etterfulgt av Sverige. Vekstsensitive og sykliske selskaper, slik som råvare- og industriselskaper, var blant de selskapene som leverte den høyeste avkastningen. Hovedårsaken for denne utviklingen er at lange renter, slik som amerikanske 10-års statsobligasjoner, falt kraftig tilbake og førte til et positivt sentiment i finansmarkedet. Dette sentimentet ble ytterligere forsterket av at selskaper som har levert resultater for 2. kvartal i sum har levert bedre enn forventet, og at estimater for inntjening for 2023 har holdt seg ganske uendret. I månedsbrevet for juni vektla vi at «inn mot 2. kvartalsrapportene har aggregerte inntjeningsestimater blitt noe oppjustert, men nedsiderisikoen i estimatene vurderes som økende gitt konjunkturbildet». Til tross for at inntjeningsestimater på aggregert nivå for 2023 er ganske uendret etter 2. kvartalsresultater forventer vi at analytikere vil måtte kutte sine estimater fremover gitt de høyfrekvente makrodataene vi følger.


Inflasjon, krig og energikrise er byggesteiner for markedsfrykt, og denne frykten resulterte i ekstremt negativt investorsentiment i juni. Samtidig vurderte vi det som sannsynlig at inflasjonspresset kunne avta og føre til at lange renter ville falle. I månedsbrevet for juni skrev vi at «når det nå er tegn til at inflasjonspresset avtar vil lavere lange renter kunne gi støtte til prisingen av både defensive selskaper, men også selskaper med relativt høy veksttakt» og det var viktig å posisjonere deler av porteføljen i stabile og defensive selskaper og deler av porteføljen i gode vekstselskaper. Denne posisjoneringen ga gode resultater i juli. Investeringsstrategien fremover vil fortsatt være preget av en god balanse, men vi forventer å tilte porteføljen i noe mer defensiv retning. Overvekt av selskaper som vil kunne øke profittmarginen som en konsekvens av avtagende priser for råvarer og innsatsfaktorer forblir en viktig del av investeringsstrategien.                    

Av enkeltselskaper var det svenske industriselskapet Atlas Copco fondets beste bidragsytere med en aksjekursoppgang på 23,5%. Atlas Copco er verdensledende innen leveranser av utstyr til produksjon av databrikker. Selskapet er veldig godt posisjonert mot investeringer i ny kapasitet for databrikker som pågår både som resultat av sterk etterspørsel, og for å sikre kapasitet i vestlige deler av verden. Det danske logistikkselskapet DSV var nest beste bidragsyter med en kursoppgang på 23,1%. DSV leverer logistikktjenester innen både luft, sjø og landevei. Selskapet leverte bedre resultater for 2. kvartal enn ventet, og hevet også forventninger for inntjening fremover. Den svenske varmepumpe produsenten NIBE bidro også sterkt med en kursoppgang på 32,6%. Fokuset på varmepumper som et alternativt til elektrisk oppvarming i Europa er en sterk driver for NIBE som er et av de best posisjonerte selskapene innenfor dette segmentet. 
På den svake siden bidro det danske selskapet Christian Hansen negativt med en nedgang i aksjekursen på -7,9%. Nedgangen skyldes svakere resultater for 2. kvartal enn forventet.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.