Endring av disponering av årsoverskot for 2019

Finanstilsynet sendte i mars ut likelydande brev til alle styrene i dei norske finansinstitusjonane vedrørande disponering av årsoverskotet, der dei oppfordrar styrene å revurdere utbyttebetalingar og andre utbetalingar.

Obligasjonslån

Tysnes Sparebank har følgjande obligasjonslån

Eigenkapitalbevis