Utbetaling av utbytte

Forstanderskapet skal godkjenne årsrekneskapet 26. mars 2020 og avgjere størrelsen på direkte utbytte til eigenkapitalbeviseigarane. I bankens offentleggjering av 4. kvartalsrapport og foreløpig årsrekneskap 2019 den 13. februar 2020 er det føreslått ulik fordeling av utbytte på eigenkapitalbevis utstedt i emisjonen i 2019 og eksisterande eigenkapitalbevis før emisjonen. Sidan dei nye eigenkapitalbevisa frå emisjonen i 2019 er utstedt på same ISIN som eksisterande eigenkapitalbevis må føreslått utbytte fordelast likt på samtlege eigenkapitalbevis. Styret innstiller derfor til forstanderskapet at det skal delast ut eit kontantutbytte på kr. 6,27 pr. eigenkapitalbevis. 4. kvartalsrapport og foreløpig årsrekneskap 2019 er korrigert med rett kontantutbytte.

Eigenkapitalbevis

Rapporter

Pilar III rapporteringa inneheld ei beskriving av kapitalsituasjonen til Tysnes Sparebank