Innhald

Vedtak om forhøyelse av eierandelskapitalen

Styret i Tysnes Sparebank besluttet i møte den 29. september 2017 å foreslå for forstanderskapet at banken forhøyer eierandelskapitalen ved utstedelse av 333 333 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 35 millioner.

Eigenkapitalbevis