Innbuforsikring

Du har ofte større verdiar enn du trur i heimen din. Ei god innbuforsikring sikrar alle tinga du tek med deg når du flytter inn. Og hugs - innbuforsikring er viktig anten du eig eller leiger bustad.
  • Erstattar skade på tinga dine ved brann, vatn og tjuveri
  • Erstattar utgiftene dine, dersom du må bu utanfor heimen grunna skade
  • Inkluderer ID-tjuveri
Sjekk pris og kjøp innboforsikring

Kva forsikring passar for deg?

Dette blir omfatta av forsikringa di

Hos oss kan du velje mellom Innbo og Innbo Pluss. Sjå kva som passar deg best. 
Innbu Pluss Innbu
Uhellsforsikring inntil 30.000 kroner i heile verda
 
Skade på innbu ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bustad på forsikringsstaden


Innbu som blir skada i flytting med eigen bil

Tjuveri av sykkel utanfor forsikringsstedet inntil 40.000 kroner
(er sykkel registrert i eit FG-godkjent sykkelregister, blir eigendel halvert ved sykkeltjuveri)
   
Tjuveri av sykkel utanfor forsikringsstedet inntil 10.000 kroner
(er sykkel registrert i eit FG-godkjent sykkelregister, blir eigendel halvert ved sykkeltjuveri)
 
Tjuveri fra uteareal på forsikringsstedet (utvida sum Innbo Pluss)

Ombygjing av bustad pga ulukke eller handikap

Identitetstjuveri

Skade på matvarar og luftskade på frysar og kjøleskap

Brann, vatn- og tjuveriskade


Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Er du riktig forsikra?

Verdifulle eigedelar

Nokre ting er spesielt verdifulle for deg, og du er redd for at desse skal bli øydelagde eller gå tapte. Har du verdigfulle eigedelar du ofte tek med deg ut av huset, som smykkar, bunad eller våpen, kan desse forsikrast hos oss.