Huseigar

Du kan kjøpe huseigarforsikring for bygningar som inneheld næringsverksemd, kombinasjonsbygg, sameige og burettslag.
  • Som huseigar og kunde hos oss får du samla alle dei finansielle tenestene dine på ein stad
  • Dekkjer brann-, vatn-, innbrot- og naturskadar, samt tap av husleigeinntekter
  • Skreddersys etter behovet til bedrifta
Kontakt meg om Huseierforsikring

Huseigarforsikring dekkjer

Forsikringa omfattar, i tillegg til skadar ved brann, vann, innbrot, naturskade, også: 

Utgifter til riving, rydjing

  √  

Påbod frå offentleg styresmakt ved skadeutbetring av bygning 

Tap av husleigeinntekt 

Brotskade på glasruter og sanitærporselen   
Ansvar som eigar av den forsikra eigedomen 
Rettshjelp for privatpersonar i burettslag/sameige 

Kvifor skal huseigar ha forsikring?

For å sikre eigne verdiar i tilfelle skade. 

For å sikre ansvar ein har som huseigar. 

Låneinstitusjon krev sikring av panten sin via forsikring.