Styret i Tysnes Sparebank vedtok bankens årsrekneskap for 2019 den 11.03.2020. Revisor si melding er signert same dato. Bankens førebels årsrapport for 2019 er vedlagt.

 

Som følgje av koronapandemien har styret i etterkant vedtatt å redusera utbyttegraden frå 70 % til 50%. Direkte utbetaling av utbytte på bankens eigenkapitalbevis vert redusert frå kr. 6,27 til kr. 4,48 per eigenkapitalbevis. Differansen vert overført til utjevningsfondet. Avsetning til gåver til allmennyttige formål vart ikkje endra. Redusert utbyttegrad er innarbeida i bankens 1. kvartalsrekneskap 2020.

 

I forstanderskapsmøte 30.03.2020 vedtok forstanderskapet å utsetje behandling av årsrekneskapen og overskotsdisponeringar for 2019 til nytt forstanderskapsmøte 11. juni 2020 for å sjå om den store usikkerheita rundt den økonomiske utviklinga er redusert.

 

Førebels årsrapport 2019 finn du her.