1.000,- per månad i 10 eller 15 år
Om du hadde begynt å spare 1000,- per månad for 10 år sidan kunne du hatt i overkant av 100.000,- på sparekonto eller i overkant av 150.000,- i aksjefond *.
Hadde du starta sparinga for 15 år sidan kunne du hatt nesten 200.000,- på sparekonto eller i overkant av 350.000,- i aksjefond*.
Aksjefond = Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Spare 1000kr/mnd fra 2001 og 2006
https://malbank.redaktor.eika.no/Aksjefond%20=%20Oslo%20B%C3%B8rs%20Fondindeks%20(OSEFX).%20Spare%201000kr/mnd%20fra%202001%20og%202006

3000,- per månad i 15 år
Hadde du starta sparinga di med 3000,- per månad i 2001 ville du hatt ca. 650.000,- på sparekonto eller over 1 million i aksjefond*.
Aksjefond = Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Spare 3000kr/mnd fra 2001
https://malbank.redaktor.eika.no/Aksjefond%20=%20Oslo%20B%C3%B8rs%20Fondindeks%20(OSEFX).%20Spare%203000kr/mnd%20fra%202001

* Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av marknadsutviklinga, dugleiken til forvaltaren, risikoen til fondet, samt kostnader ved teikning, forvaltning og innløysing. Avkastninga kan bli negativ som følgje av kurstap.