Har du tenkt deg ut med gjengen din har vi eit godt tilbod til deg. Akkurat no får du 3 % rabatt på restaurantbesøket ditt når du betaler med din Gold kredittkort. Kampanjen varar frå måndag 4. oktober t.o.m. søndag 10. oktober. Rabatten gjeld også på fast food.

Slik får du rabatten
Rabatten får du på restaurantar, faste food og andre serveringsstader registrerte med følgjande bransjekodar:

5812 - Restaurantar

5814 - Fast food


Det viktige med den vesle skrifta
Alle brukarstader er registrerte med ein bransjekode i Mastercard sitt nettverk. Dette for å tydeleggjere kva kategori brukarstaden tilhøyrer. Vi står ikkje ansvarlege for eventuelle feilregistreringar som fører til uteblitt rabatt. Det vil ikkje bli utbetalt rabatt på kjøp som fell inn under andre bransjekodar.

Rabatten gjeld ikkje ved betaling med kredittkort i ulike digitale lommebøker (f. eks. Google Pay /Vipps/klokkebetaling).

Du kan maksimalt tene kr 500 i rabatt per månad, og kr. 2.500 per år. Beløpsgrensene omfattar alle rabattkampanjar i løpet av året.

Når kjem pengane på konto?
Rabatten blir utbetalt automatisk til kredittkortet din månaden etter at kjøpet er gjort. Sjå etter «Eika rabatt» i transaksjonsoversikta i mobil- og nettbanken eller på den månadlege fakturaen din, så får du oversikt over kva du har spart. Hugs at det alltid lønner seg å betale heile fakturaen ved forfall.

Enno ikkje fått kredittkort frå oss?
Det er ikkje for seint å søkje og få gode rabattar i tida framover.