Fleire av kundane våre opplever kanselleringer av flyreiser og avlysninger av ulike sosiale arrangement og mange lurer på kva som gjeld i forhold til reklamasjonsretten som er inkludert i bank- og kredittkorta våre. 


Dette bør du gjera dersom du har betalt med bank- eller kredittkortet ditt frå oss for ei reise, konsert, festival eller anna arrangement som er kansellert på grunn av koronautbrotet:

  1. Forsøk alltid å løysa saka med brukarstaden først og dokument dialogen du har hatt med dei. Dvs. bruk skriftleg kommunikasjon og lager all korrespondanse vedrørande saka.

  2. Dersom saka gjeld ei reise og reiseselskapet avslår refusjon, bør du først søka om dekning via reise- og avbestillingsforsikringen i kortet, dersom du har betalt med kredittkort. Alternativt kan du søka refusjon gjennom helårsreiseforsikringen du har kjøpt frå oss, fått gjennom arbeidsgivaren din eller annan stifta hos ein annan forsikringsleverandør.

  3. Klarar du ikkje å løysa saka verken gjennom reiseselskapet/arrangøren eller forsikringsselskapet kan du oppretta ei reklamasjonssak elektronisk via reklamasjonsportalen.


Spesielle reglar som gjeld for bankkortet


Har du betalt med bankkortet ditt må vi forhalda oss til Visa regelverket sitt når det gjeld behandlinga av reklamasjonssaker. Visa regelverket gir òg refusjonsmoglegheiter under gitte vilkår i samband med koronautbrotet. 

Det blir at forventa du som korthaldar og brukarstaden prøver å løysa saka på ein best mogleg måte f. eks ved å bli samde om ein alternativ leveringsdato eller leveringsmetode. Dersom dette ikkje lèt seg gjera og du ikkje klarer å løysa tvisten på eiga hand, ta kontakt med oss så ser vi på dette saman.


Spesielle reglar som gjeld for kredittkortet

Alle kredittkorta våre blir leverte i samarbeid med Mastercard og følgjande gjeld ved reklamasjon under naturkatastrofar, regionale tragediar eller globale hendingar (informasjonen er under løpande oppdatering)

  • Du kan reklamera på varer eller tenester du har kjøpt med kortet som ikkje er levert til avtalt dato. Det vil seia, at du kan reklamera mellom anna på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikkje løyver refusjon. Det same gjeld for billettar til ulike arrangement dersom arrangøren ikkje refunderer billettomkostningene.
  • Er reisa/arrangementet planlagt frami tid og det endå ikkje er meldt om avlysning/kansellering, så er det ikkje mogleg å reklamera før reisa/arrangementet blir formelt kansellert.
  • Reklamasjonsfristane er dei same som ved ordinær reklamasjon. Du kan tidlegast oppretta ei reklamasjonssak 30 dagar etter forventa leveringsdato og seinast 13 månader etter betalingstidspunktet når det gjeld uautoriserte kjøp, der kredittkortet ditt har vorte brukt utan samtykket ditt. 
  • Ved tvistesaker som f. eks ved manglande leveranse av ei vare eller teneste, må du, iht. Finansavtalelova 54b, varsla oss så snart det lèt seg gjera utan ugrunnet opphald

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!